Członkowie rodziny


Małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci mogą być współubezpieczeni w Niemczech w ramach ubezpieczenia członka AOK. Głównym warunkiem jest, aby członkowie rodziny mieli swoje miejsce zamieszkania lub byli zameldowani na pobyt stały w Niemczech. Poza tym nie mogą oni posiadać własnego ubezpieczenia i wykonywać pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin. Własne miesięczne dochody nie mogą przekraczać 470 euro (2021). Małżonkowie mogą być ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia rodzinnego tylko wówczas, jeśli udowodnią, że zawarli ważny z punktu widzenia prawa niemieckiego związek małżeński z członkiem AOK. To samo dotyczy także zarejestrowanych związków partnerskich tej samej płci. Dla współubezpieczonych dzieci obowiązują granice wiekowe.

AOK kładzie szczególny nacisk na zdrowie rodziny. Wszyscy członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem otrzymują własną legitymację ubezpieczeniową „AOK-Gesundheitskarte”, która musi być okazana w praktykach lekarskich i szpitalach. Koszta za leczenie są rozliczane wówczas bezpośrednio z AOK.

Małżonkowie i dzieci mieszkające za granicą mogą być objęci ubezpieczeniem rodzinnym bez obowiązku płacenia własnych składek po spełnieniu kilku warunków. AOK chętnie udzieli Ci informacji na ten temat.

Aby Twoja rodzina mogła bez ograniczeń korzystać z rodzinnego ubezpieczenia rodzinnego, AOK sprawdza raz w roku, czy warunki ku temu są nadal spełnione. Generalnie jednak należy pamiętać o tym, aby niezwłocznie poinformować nas w przypadku zmian takich jak narodziny kolejnego dziecka. W ten sposób będziemy w stanie zapewnić dalszą ochronę ubezpieczeniową.

W broszurze „Witamy w Niemczech“ znajdziesz dalsze informacje w temacie rodziny i dzieci.