Najczęściej zadawane pytania


Czy istnieją regionalne różnice w przypadku ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech?

W Niemczech nie ma różnic regionalnych w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Wszyscy ubezpieczeni mają prawo do otrzymania koniecznych świadczeń medycznych w takiej samej jakości i z taką samą możliwością dostępu. Różnice indywidualne mogą występować w usługach wykraczających poza statutowy katalog świadczeń. Oferta AOK zawiera szczególne korzyści dla ubezpieczonych.


Jak działa opieka ambulatoryjna?

Ubezpieczeni w AOK mają swobodę wyboru własnego lekarza i szpitala. Ponadto ambulatoryjna i specjalistyczna opieka medyczna jest świadczona głównie w ramach indywidualnych i grupowych praktyk. 


Jakie dopłaty są naliczane za świadczenia medyczne w Niemczech?

Podobnie jak w Polsce także i w Niemczech naliczane są dopłaty za korzystanie z pewnych nielicznych świadczeń.


Czy moja rodzina musi płacić własne składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne?

Mimo, że ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech są finansowane ze składek, małżonkowie i dzieci nie muszą płacić własnych składek w przypadku spełnienia określonych warunków. Ich ochrona ubezpieczeniowa nie różni się w żaden sposób od ochrony osoby płacącej składki. Rodziny są podobnie jak w Polsce bardzo dobrze zabezpieczone przed niebezpieczeństwem chorób.


Czy pomoce korekcji oczu (np. okulary) są refundowane?

Inaczej niż w Polsce, gdzie 50 do 70 procent ceny za pomoce korekcji oczu jest refundowanych przez ubezpieczenie, w Niemczech prawo do refundacji kosztów za okulary i soczewki kontaktowe przysługuje jedynie dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz ubezpieczonym z poważną wadą wzroku.


Czy jestem ubezpieczony na wypadek bezrobocia?

W Niemczech istnieje ustawowe ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Celem ubezpieczenia jest materialne i socjalne zabezpieczenie po utracie miejsca pracy lub w czasie dłuższego poszukiwania nowego zatrudnienia. Jest ono finansowane ze składek członków. Ubezpieczeniem objęci są z zasady pracownicy i osoby uczące się zawodu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Czy moje niemieckie ubezpieczenie zdrowotne jest ważne za granicą?

W obrębie całej UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii koszta ambulatoryjnego i stacjonarnego leczenia w przypadku niespodziewanej choroby są ponoszone przez AOK po spełnieniu określonych warunków. Szczegóły na ten temat można znaleźć tutaj.


Do kogo muszę się zwrócić w sytuacji zagrożenia życia?

Służby ratunkowe można wezwać pod numerem telefonu 112. Od momentu otrzymania wezwania do przybycia personelu ratunkowego na miejscu wypadku nie powinno upłynąć więcej niż 8 do 17 minut (na terenach wiejskich). Akcja ratunkowa jest w całości opłacana przez AOK. Naliczany jest jedynie niewielki wkład własny w wysokości od 5 do 10 euro. Jeżeli nie możesz skontaktować się z lekarzem domowym, to w przypadku zachorowań niezagrażających życiu możesz skorzystać z numeru pogotowia 116 117.


Czy jestem również ubezpieczony w Niemczech na wypadek długotrwałej opieki?

Ryzyko związane z opieką długoterminową jest objęte w Niemczech ubezpieczeniem na opiekę długoterminową. Zadaniem funduszu opiekuńczego jest zapewnienie opieki zapewnianej ubezpieczonym za pomocą świadczeń (zasiłków pielęgnacyjnych, wypłat pielęgnacyjnych, pomocy pielęgniarskich) na opiekę domową, półstacjonarną i całodobową. Obecna stawka składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne pozostaje niezmieniona w 2018 r. na poziomie 2,55% wynagrodzenia brutto. Osoby bezdzietne, które ukończyły 23 lata, płacą dodatkowo 0,25 proc.

Wyrażenie zgody na użycie wtyczek społecznościowych

Chcesz użyć wtyczki społecznościowej (pluginu) oferowanej przez portal społecznościowy. Przy skorzystaniu z wtyczki dane będą przekazywane do serwera portalu społecznościowego, w tym na przykład adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych i inne informacje.
Przesył danych ma miejsce także wówczas, gdy nie jesteś zarejestrowany w portalu społecznościowym. Także w późniejszym terminie zebrane dane mogą być ewentualnie ze sobą powiązane, na przykład jeśli zarejestrujesz się któregoś dnia w portalu społecznościowym.

Przesył danych jest możliwy także wówczas, gdy nie klikniesz na określoną wtyczkę społecznościową.

AOK nie ma wpływu na to, jakie dane są przesyłane i w jaki sposób operatorzy portali społecznościowych je traktują. Informacje na temat użycia danych można znaleźć w polityce prywatności danego operatora wtyczki.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Twoja zgoda na użycie wtyczek społecznościowych jest dobrowolna. Oczywiście możesz korzystać ze stron internetowych AOK także wtedy, gdy nie udzielisz niniejszej zgody lub nie aktywujesz wtyczki społecznościowej. Odwiedziny naszej witryny nie są związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub niekorzyściami w przypadku rezygnacji z aktywacji.

Przyjąłem do wiadomości informację na temat użycia danych w przypadku aktywowania wtyczek społecznościowych i zgadzam się z nią.