Najczęściej zadawane pytania


Czy istnieją regionalne różnice w przypadku ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech?

W Niemczech nie ma różnic regionalnych w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Wszyscy ubezpieczeni mają prawo do otrzymania koniecznych świadczeń medycznych w takiej samej jakości i z taką samą możliwością dostępu. Różnice indywidualne mogą występować w usługach wykraczających poza statutowy katalog świadczeń. Oferta AOK zawiera szczególne korzyści dla ubezpieczonych.


Jak działa opieka ambulatoryjna?

Ubezpieczeni w AOK mają swobodę wyboru własnego lekarza i szpitala. Ponadto ambulatoryjna i specjalistyczna opieka medyczna jest świadczona głównie w ramach indywidualnych i grupowych praktyk. 


Jakie dopłaty są naliczane za świadczenia medyczne w Niemczech?

Podobnie jak w Polsce także i w Niemczech naliczane są dopłaty za korzystanie z pewnych świadczeń. Generalnie wysokość dopłat jest w Niemczech wyższa niż w Polsce.


Czy moja rodzina musi płacić własne składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne?

Mimo, że ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech są finansowane ze składek, małżonkowie, partnerzy życiowi i dzieci nie muszą płacić własnych składek w przypadku spełnienia określonych warunków. Ich ochrona ubezpieczeniowa nie różni się w żaden sposób od ochrony osoby płacącej składki. Rodziny są podobnie jak w Polsce bardzo dobrze zabezpieczone przed niebezpieczeństwem chorób.


Czy pomoce korekcji oczu (np. okulary) są refundowane?

Inaczej niż w Polsce, gdzie 50 do 70 procent ceny za pomoce korekcji oczu jest refundowanych przez ubezpieczenie, w Niemczech prawo do refundacji kosztów za okulary i soczewki kontaktowe przysługuje jedynie dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz ubezpieczonym z poważną wadą wzroku.


Czy jestem ubezpieczony na wypadek bezrobocia?

W Niemczech istnieje ustawowe ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Celem ubezpieczenia jest materialne i socjalne zabezpieczenie po utracie miejsca pracy lub w czasie dłuższego poszukiwania nowego zatrudnienia. Jest ono finansowane ze składek pracodawców i ubezpieczonych. Ubezpieczeniem objęci są z zasady pracownicy i osoby uczące się zawodu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Czy moje niemieckie ubezpieczenie zdrowotne jest ważne za granicą?

W obrębie całej UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii koszta ambulatoryjnego i stacjonarnego leczenia w przypadku niespodziewanej choroby są ponoszone przez AOK po spełnieniu określonych warunków. Szczegóły na ten temat można znaleźć tutaj.


Do kogo muszę się zwrócić w sytuacji zagrożenia życia?

Służby ratunkowe można wezwać pod numerem telefonu 112. Od momentu otrzymania wezwania do przybycia personelu ratunkowego na miejscu wypadku nie powinno upłynąć więcej niż 8 do 17 minut (na terenach wiejskich). Akcja ratunkowa jest w całości opłacana przez AOK. Naliczany jest jedynie niewielki wkład własny w wysokości od 5 do 10 euro. Jeżeli nie możesz skontaktować się z lekarzem domowym, to w przypadku zachorowań niezagrażających życiu możesz skorzystać z numeru pomocy doraźnej (numer telefonu 116  117).


Czy jestem również ubezpieczony w Niemczech na wypadek długotrwałej opieki?

Ryzyko związane z opieką długoterminową jest objęte w Niemczech ubezpieczeniem na opiekę długoterminową. W Polsce to ryzyko nie jest objęte ubezpieczeniem. Zadaniem funduszu opiekuńczego jest zapewnienie opieki zapewnianej ubezpieczonym za pomocą świadczeń (zasiłków pielęgnacyjnych, wypłat pielęgnacyjnych, pomocy pielęgniarskich) na opiekę domową, półstacjonarną i całodobową. Obecna stawka składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne w 2021 r. wynosi 3,05% wynagrodzenia brutto. Osoby bezdzietne, które ukończyły 23 lata, płacą dodatkowo 0,25 proc.